Khai thác Báo cáo phục vụ công tác quản lý, điều hành ngân sách

Thời gian thực hiện: 2/2/2018

Phần mềm KHAI THÁC BÁO CÁO PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH của cơ quan tài chính bao gồm 3 phân hệ: Phân hệ Quản lý, điều hành ngân sách; Phân hệ Tổng hợp quyết toán cho các đơn vị dự toán; Phân hệ tổng hợp quyết toán đối với các đơn vị xã/ phường là giải pháp hoàn thiện nhằm hiện đại hoá công tác quản lý ngân sách nhà nước từ khâu lập kế hoạch, thực hiện ngân sách, báo cáo ngân sách và tăng cường trách nhiệm, nâng cao tính công khai, minh bạch ngân sách trong quản lý tài chính công

Phần mềm là đầu mối trao đổi thông tin, tổng hợp số liệu của các cơ quan tài chính các cấp với các đơn vị dự toán đảm bảo tính chính xác, đồng bộ, nhanh chóng, thống nhất

                                 

  1. TỔNG QUAN

 

Phân hệ Quản lý, điều hành ngân sách là phần mềm giúp cơ quan tài chính chủ động thực hiện công tác quản lý theo quy định của pháp luật về chức năng quản lý nhà nước trong công tác phân bổ dự toán, điều hành và quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN).

Phần mềm hỗ trợ cơ quan tài chính khai thác các loại báo cáo theo mẫu biểu mới nhất của Thông tư và Nghị định một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính xác.

Phần mềm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về hệ thống MLNS đã được ban hành theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21.12.2016 của BTC.

Phần mềm cho phép tổng hợp báo cáo từ nhiều nguồn dữ liệu (Dữ liệu TABMIS, dữ liệu của địa phương…) theo các biểu mẫu quy định tại các văn bản cũng như một số biểu mẫu báo cáo đặc thù của địa phương được thiết kế sẵn trong chương trình.

                                     

Ngoài ra, phần mềm cũng đảm bảo vận hành quy trình nghiệp vụ phù hợp với cơ chế chính sách quy định, cụ thể: Thông tư 107/2017/TT-BTC “Về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp”, Thông tư 109/2017/TT-BTC “Về việc xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách huyện, xã” và Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC về việc ban hành” Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã”. Đặc biệt, phần mềm còn cung cấp các biểu mẫu báo cáo đặc thù phục vụ công tác quản lý của từng địa phương.

  1. SỰ CẦN THIẾT

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính, hoạch toán kế toán, đồng thời tiến tới thanh toán điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/5/2015 của chính phủ về chính phủ điện tử

Để đảm bảo tính đồng bộ ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán, dễ dàng tổng hợp số liệu tổng hợp số liệu Quyết toán của đơn vị cấp trên

đáp ứng các quy định tại Luật ngân sách cũng như các Thông tư, nghị định ban hành.

Đảm bảo việc sử dụng phần mềm thống nhất, hiệu quả, hạn chế lãng phí, chồng chéo trong đầu tư công.

  1. MỤC TIÊU

Hiện đại hóa dịch vụ công trực tuyến về công tác quản lý ngân sách trên địa bàn.

Đảm bảo tính đồng bộ, tiết kiệm ngân sách góp phần nâng cao năng lực quản lý ngân sách, tính minh bạch và sự hiệu quả trong công tác quản lý ngân sách của tỉnh.

Hình thành một cơ sở dữ liệu tập trung tại tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu tổng hợp báo cáo theo quy định trên toàn địa bàn, tăng cường khai thác dữ liệu đáp ứng nhu cầu báo cáo nhanh, báo cáo đặc thù.

Cung cấp cho cán bộ nghiệp vụ cũng như lãnh đạo một công cụ khai thác số liệu chuyên sâu, nhanh chóng từ nguồn dữ liệu Tabmis phục vụ cho công tác điều hành ngân sách.

Cung cấp hệ thống biểu mẫu báo cáo thống nhất tại cơ quan tài chính trên địa bàn theo quy định cũng như các biểu mẫu theo đặc thù của từng cơ quan tài chính địa phương.

  1. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Các cán bộ quản lý, nghiệp vụ, tin học đang làm việc tại các cơ quan tài chính.

  1. CƠ SỞ XÂY DỰNG PHẦN MỀM

Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015

Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21.12.2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.

Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 30.12.2016 của BTC Quy định Hệ thống MLNS nhà nước.

Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30.12.2016 của BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21.12.2016 của Chính phủ quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30.12.2016 của BTC hướng dẫn thực hiện công khai NSNN.

Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30.12.2016 của BTC quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23.3.2017 của Chính phủ.

Thông tư 107/2017/TT-BTC “Về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp”.

Thông tư 109/2017/TT-BTC “Về việc xét duyệt, thẩm định và thong báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách huyện, xã”.

Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC về việc ban hành” Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã”.

  1. TÍNH NĂNG NỔI BẬT, ƯU VIỆT.

Đáp ứng các quy định tại Luật NSNN

Phần mềm cho phép tổng hợp báo cáo từ nhiều nguồn dữ liệu (Dữ liệu TABMIS, dữ liệu của địa phương…)

Không phụ thuộc vào cấu hình máy. Phần mềm chạy trên nền web.

Đa dạng mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư, Nghị định và theo đặc thù của địa phương.

Dễ dàng xuất báo cáo ra các định dạng.

Cấp account và phân quyền sử dụng hệ thống chặt chẽ: Phân quyền đến từng tính năng, từng báo cáo, quyền truy cập.