Xây dựng kho dữ liệu tổng hợp xã/phường

Thời gian thực hiện: 2/2/2018

Phần mềm quản lý Siêu thị BTSmart

Thời gian thực hiện: 2/2/2018

Phần mềm kế toán ngân sách xã

Thời gian thực hiện: 2/2/2018

Phần mềm quản lý đào tạo

Thời gian thực hiện: 12/23/2017

Cổng thông tin điện tử

Thời gian thực hiện: 1/1/2015

Bảo trì phần mềm Quản lý giá Bộ Tài Chính

Thời gian thực hiện: 6/1/2014