Phần mềm quản lý siêu thị BTSMART

Chủ đầu tư: .....................
Thời gian thực hiện: 2/2/2018
Tình trạng hoàn thành: Đã hoàn thành

Xây dựng kho dữ liệu tổng hợp Xã/ Phường

Chủ đầu tư: Sở Tài chính
Thời gian thực hiện: 2/2/2018
Tình trạng hoàn thành: Đã hoàn thành

Phần mềm khai thác báo cáo phục vụ công tác quản lý, điều hành ngân sách

Chủ đầu tư: Sở Tài chính
Thời gian thực hiện: 2/2/2018
Tình trạng hoàn thành: Đã hoàn thành

Kế toán ngân sách xã

Chủ đầu tư: Sở Tài chính
Thời gian thực hiện: 2/2/2017
Tình trạng hoàn thành: Đã hoàn thành

Phần mềm quản lý đào tạo

Chủ đầu tư: ...........................
Thời gian thực hiện: 7/1/2016
Tình trạng hoàn thành: Đã hoàn thành

Cổng thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: ............................
Thời gian thực hiện: 6/1/2016
Tình trạng hoàn thành: Đã hoàn thành

Bảo trì phần mềm Quản lý giá

Chủ đầu tư: .......................
Thời gian thực hiện: 7/1/2015
Tình trạng hoàn thành: Đã hoàn thành