Kế toán ngân sách xã

Chủ đầu tư: Sở Tài chính
Thời gian thực hiện: 2/2/2017
Tình trạng hoàn thành: Đã hoàn thành

Phần mềm kế toán ngân sách xã là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các ban tài chính (xã, phường, thị trấn) trong công tác hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Kế toán ngân sách xã hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 Bộ trưởng Bộ Tài Chính và luôn cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất.

Mục tiêu:

 • Công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị kế toán tại xã, phường, thị trấn trong công tác hạch toán các nghiệp vụ kế toán
 • Mô hình tập trung giúp người quản lý tổng hợp, chi tiết báo cáo của các đơn vị trên toàn tỉnh
 • Cung cấp hệ thống mẫu biểu báo cáo theo đúng quy định ban hành cũng như các biểu mẫu đặc thù của từng đơn vị.

Tính năng

 • Cập nhật toàn bộ hệ thống MLNS theo TT 324 của BTC; Cách thức trình bày: Chương – Loại – Khoản – Mục – Tiểu mục
 • Các chức năng nghiệp vụ hạch toán chi tiết các nghiệp vụ kế toán
 • Mẫu báo cáo được cập nhật theo QĐ 94 và TT344 của Bộ Tài chính
 • Thêm mới các báo cáo đặc thù theo yêu cầu của địa phương
 • Chức năng đối chiếu kiểm tra số liệu thu, chi của đơn vị so với số liệu quyết toán trong tabmis phục vụ thẩm tra quyết toán.

Cập nhật hệ thống MLNS, các báo cáo theo TT, NĐ mới nhất

 • Thông tư 324/2016/TT-BTC ban hành ngày 21/12/2016 của bộ tài chính quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước;
 • Quyết định 94/2005/QĐ-BTC ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã”.
 • Thông tư 344/2016/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

Các chức năng nghiệp vụ:

 • Chức năng của phần mềm là hạch toán các nghiệp vụ kế toán, theo từng chứng từ thu, chi, tài sản, nguồn vốn với kho bạc
 • Nhận dự toán đầu năm, bổ sung, điều chỉnh theo nội dung kinh tế và theo mục lục ngân sách
 • Tổng hợp quản lý các biên lai thu phí, lệ phí
 • Hỗ trợ đầy đủ các phiếu in thu, chi, nộp tiền vào ngân sách..

Các báo cáo theo QĐ 94/2005/QĐ-BTC và TT 344/2016/TT-BTC

Từ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phần mềm tổng hợp đầy đủ lên các báo cáo theo đúng QĐ 94/2005/QĐ-BTC và TT 344/2016/TT-BTC

TIỆN ÍCH

 • Tự động hạch toán bút toán tính hao mòn tài sản cố định,Tìm kiếm các chứng thu, chi phát sinh nhưng chưa qua kho bạc để chuyển chứng từ đó qua
 •  
 • Kết xuất dữ liệu báo cáo thu, chi theo MLNS và theo NDKT ra định dạng file XML
 • Bổ sung chức năng đối chiếu kiểm tra số liệu thu, chi của đơn vị so với số liệu quyết toán trong tabmis phục vụ thẩm tra quyết toán.