Bảo trì phần mềm Quản lý giá

Chủ đầu tư: .......................
Thời gian thực hiện: 7/1/2015
Tình trạng hoàn thành: Đã hoàn thành

Ứng dụng Quản lý giá thị trường hàng hóa dịch vụ được xây dựng nhằm mục đích lưu trữ và khai thác dữ liệu lịch sử biến động giá cả thị trường của các lĩnh vực: các hàng hóa thiết yếu, nhà đất các thông tin thẩm định giá, hồ sơ giá và các thông tin về phân tích, dự báo giá cả. Giai đoạn năm 2008, ứng dụng này được xây dựng đảm bảo phục vụ yêu cầu thu thập và khai thác đầy đủ các thông tin về giá cả thị trường, hàng hóa, dịch vụ (trong nước và thế giới) hướng tới việc triển khai, mở rộng phạm vi quản lý dữ liệu đối với các lĩnh vực nêu trên

Bên cạnh đó Ứng dụng Quản lý giá thị trường và kho dữ liệu giá đáp ứng hai mục tiêu chính sau :

  • Xây dựng chương trình thu thập tổng hợp thông tin về giá cả thị trường trong và ngoài nước nhằm tăng cường công tác quản lý giá cả thị trường, hỗ trợ công tác thẩm định giá hàng hóa, dịch vụ.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu giá thị trường phục vụ cho việc phân tích tình hình và sự biến động giá cả, dự báo hướng diễn biến giá thị trường trong và ngoài nước.
  • Phạm vi và quy mô

· Ứng dụng QLG 2.0

Ứng dụng được xây dựng theo mô hình tập trung, đặt tại Bộ Tài chính.

Triển khai tại Cục Quản lý giá, phòng Giá Công sản 63 Sở Tài chính

Triển khai một bản sao chương trình và co sở dữ liệu giá thị trường được cài đặt tại trung tâm CSDL dự phòng tại thành phố Hồ Chí Minh( Đảm bảo việc đồng bộ dữ liệu phục vụ dự phòng thảm họa, sau một khoảng thời gian quy ước nhất định, dữ liệu được đồng bộ vào trung tâm CSDL dự phòng)

· Kho dữ liệu giá

Đặt tại Cục TH&TKTC

Phục vụ nhu cầu khai thác dữ liệu của các đơn vị thuộc bộ thông qua các thơi kỳ

Triển tại Bộ Tài chính

Khai thác báo cáo

- Cho phép có cái nhìn tổng quan về tình hình thị trường, giá cả trong nước cũng như nước ngoài trong từng khoảng thời gian.

- Báo cáo diễn biến của giá thị trường hàng hóa, dịch vụ;

- Dự báo sự vận động của giá cả thị trường trong tháng sau (quý sau, năm sau).

- Thời gian báo cáo: Các tháng cuối quý (3, 6, 9, 12) là báo cáo giá thị trường tương ứng: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng (gọi chung là báo cáo dài hạn).

- Có các chức năng phục vụ kết xuất các báo cáo thống kê ra tệp có cấu trúc theo định dạng Excel và có thể biểu diễn dưới dạng biểu đồ trợ giúp cho công tác nghiên cứu, hỗ trợ ra quyết định trong các nghiệp vụ như: bình ổn giá, định hướng điều hành giá cả hàng hóa, dịch vụ...

- Chức năng tải diễn giải: Để tải file diễn giải của báo cáo. (File này được đơn vị gửi kèm khi nhập/chỉnh sửa số liệu giá hàng hóa, dịch vụ).

http://btsoftvn.com/Data/images/a2(3).png